Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana  osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą w Świdnicy ul. Ofiar Oświęcimskich 30, tel: 074 640 62 40, e-mail: kontakt@sp2.swidnica.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem Administratora        e-mail : iod@sp2.swidnica.pl
  3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
  4. Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  5. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
  8. W pozostałym zakresie tj. nr telefonu i tel. kontaktowy jest dobrowolne i służy do umożliwienia kontaktu.