Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

dla którego nie stosuje się procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych na usługę cateringu dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy w roku szkolnym 2018/2019

 

I.ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

 1. Ofiar Oświęcimskich 30

58-105 Świdnica

 

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków (catering) dla około 20 dzieci w wieku przedszkolnym 4-5 lat (śniadanie, obiad, podwieczorek) i 40-50 uczniów w wieku szkolnym 6-15 lat (obiad).
 2. Posiłki powinny być dostarczane do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy od poniedziałku do piątku tj. w dniach nauki szkolnej, oraz w okresie funkcjonowania przedszkola. (z wyłączeniem dni świątecznych i przerw ustawowo wolnych od zajęć).
 3. Posiłki powinny być przygotowywane z uwzględnieniem zalecanej wartości energetycznej i gramatury.
 4. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem, gwarantując utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
 5. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych.
 6. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 7. Wydawanie posiłków leży po stronie Wykonawcy.
 8. Wykonawca zapewnia mycie i dezynfekcję we własnych pomieszczeniach termosów i opakowań, w których dostarczane będą posiłki, zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi i mikrobiologicznymi oraz normami HACCP.
 9. Wszelkimi rozliczeniami finansowymi za posiłki i inne rozliczenia z rodzicami zajmuje się Wykonawca.

 

III.PRZYGOTOWANIE OFERTY

Oferta powinna:

 1. Zawierać koszt wyżywienia w rozbiciu na poszczególne posiłki.
 2. Zawierać informację czy w cenę posiłku wliczone są naczynia i sztućce jednorazowe oraz dowóz.
 3. Być sporządzona w formie pisemnej.
 4. Zawierać adres oferenta, numer telefonu, adres mailowy.
 5. Zawierać wykaz placówek do których dostarczane są posiłki wraz z rekomendacją.

 

IV.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w terminie do 25 maja 2018r. do godz. 12.00:

– osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków ul. Ofiar

Oświęcimskich 30, w kopercie z dopiskiem „Oferta na usługę cateringową”

– w formie mailowej na adres: kontakt@sp2.swidnica.pl – w temacie „Oferta na usługę

cateringową”.

 

V.WYBÓR OFERTY

Zamawiający zawiadomi o wyborze oferty.

Skip to content